Skoči na vsebino

Člani programske skupine

prof. dr. Maja Zupančič (vodja), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

je redna profesorica za razvojno psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vodja katedre za razvojno psihologijo na Oddelku za psihologijo, programske skupine Uporabna razvojna psihologija in polja Psihologija pri ARRS. Poučuje razvojnopsihološke predmete študentom 1. in 2. stopnje programa Psihologija in doktorskim študentom programa Razvojnopsihološke študije. V zadnjih letih znanstveno preučuje predvsem psihološko osamosvajanje, dejavnike psihosocialnega prilagajanja in finančno delovanje mladih na prehodu v odraslost ter sodeluje s Psihološko fakulteto Univerze na Dunaju, z mednarodnima timoma na Katoliški Univerzi v Milanu in s timom, ki ga koordinira Psihološki inštitut v Vroclavu.

Uradna predstavitev 

Accordion title 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Zlatka Cugmas, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

je redna profesorica za razvojno psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Poučuje predmete, povezane z razvojno psihologijo, študentom 1. in 2. stopnje predšolske vzgoje, razrednega pouka ter inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Je nosilka predmeta na 3. stopnji programa Edukacijske vede. Znanstveno se ukvarja pretežno s preučevanjem razvoja navezanosti v vseh razvojnih obdobjih. V zadnjih letih je izdala znanstveno monografijo o večkratni navezanosti, v kateri poudarja, da je posameznik lahko navezan na žive in nežive objekte, in znanstveno monografijo o namišljenih objektih navezanosti, v kateri poudarja, da so lahko tudi osebe in stvari, ki so le v naši domišljiji in morda stvarno sploh ne obstajajo, pomembni objekti navezanosti. V preteklosti se je znanstveno ukvarjala s področji razvoja samopodobe, vpletenosti staršev v vzgojo otroka, vloge družbenih omrežij za mlade ipd.

Povezava do uradne predstavitve

prof. dr. Tina Kavčič, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje predmete s področja psihologije za študente zdravstvene nege, fizioterapije, babistva in drugih programov s področja zdravstva, kot raziskovalka pa je zaposlena še na Filozofski fakulteti UL. Raziskovalno preučuje zlasti razvoj temeljnih osebnostnih značilnosti ter njihovo vlogo v različnih vidikih prilagajanja v različnih razvojnih obdobjih, psihološko osamosvajanje na prehodu v odraslost ter duševno zdravje v odraslosti. Je področna urednica pri Psiholoških obzorjih.

Povezava do uradne predstavitve

prof. dr. Melita Puklek Levpušček, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

je redna profesorica za pedagoško psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje pedagoške predmete študentom psihologije in študentom različnih pedagoških smeri na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike in naravoslovja. Znanstveno se ukvarja s proučevanjem medosebnih odnosov in težav pri mladostnikih in mladih na prehodu v odraslost ter osebnostnimi, socialnimi in motivacijskimi dejavniki učne uspešnosti.

Uradna predstavitev

Accordion title 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

izr. prof. dr. Urška Fekonja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

je izredna profesorica za razvojno psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Področja njenega raziskovanja vključujejo predvsem zgodnji razvoj in učenje v obdobjih dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva, s poudarkom na razvoju govora, igre, zgodnje pismenosti in teorije uma. Zgodnji razvoj in učenje preučuje v povezavi z različnimi spodbudnimi dejavniki in dejavniki tveganja, predvsem v družini in vrtcu. Je soavtorica več razvojnih preizkusov in ocenjevalnih lestvic za ocenjevanje govora in zgodnje pismenosti otrok ter kakovosti družinskega okolja in vrtca.

Uradna predstavitev

izr. prof. dr. Gregor Sočan, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

je izredni profesor za psihološko metodologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru programov 1. in 2. stopnje Psihologija, Kognitivna znanost in Uporabna statistika ter programov 3. stopnje Statistika ter Humanistika in družboslovje poučuje predmete s področja psihometrije in uporabne statistike. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo metode točkovanja testov, ocenjevanje zanesljivosti in merske invariantnosti ter aplikacijo multivariatnih in psihometričnih metod v psihologiji osebnosti, razvojni psihologiji, zdravstvu in drugod. Je področni urednik pri Psiholoških obzorjih in član Metodološkega sveta pri SURS.

Povezava do uradne predstavitve

izr. prof. dr. Sara Tement, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

je izredna profesorica za področje psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru. Poučuje predmete vezane na psihologijo dela, kadrovsko in organizacijsko psihologijo ter psihološko metodologijo na 1., 2. in 3. stopnji študija Psihologije. Doktorirala je na področju psihologije dela na Univerzi na Dunaju. Raziskovalno se pretežno ukvarja s konfliktom med delom in zasebnimi življenjem, počitkom po delu, delovnimi zahtevami in viri ter izgorelostjo. Objavila je več člankov v tujih znanstvenih revijah. Študentom predava tako v Sloveniji kot v tujini, znanstvena spoznanja na področjih psihologije dela, kadrovske in organizacijske psihologije pa prenaša tudi na zaposlene v okviru predavanj in delavnic. Za svoje raziskovalno delo je pridobila financiranje s strani nacionalne agencije (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS) in s strani uglednih mednarodnih institucij kot sta Fulbrightov štipendijski sklad in Avstrijska akademija znanosti.

Povezava do uradne predstavitve

doc. dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut in Fakulteta za Socialno delo, Univerza v Ljubljani

je višja znanstvena sodelavka in kot raziskovalka zaposlena na Pedagoškem inštitutu. Je docentka za področji psihologije (UM) in socialnega dela (UL), zaposlena na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka predmetov, ki povezujejo psihologijo s socialnim delom (SD) (Psihologija za SD, Otrokov glas v SD, Psihološke in inkluzivne teme v vzgoji in izobraževanju, SD v izrednih razmerah). Njeno raziskovalno delo je usmerjeno na področje psihosocialnega in socio-kognitivnega razvoja otrok in mladostnikov v različnih socialnih kontekstih (šola, vrstniške skupine, mladinske organizacije, lokalna skupnost, družbeno-politični kontekst). Proučuje naslednje tematike: razvoj družbenih pojmov v otroštvu in mladostništvu; politični razvoj, prostovoljstvo in družbeno udejstvovanje mladostnikov in mladih na prehodu; participacija otrok in mladostnikov v šoli; medkulturni odnosi v šoli; aktivni pouk, učna motivacija in odnos do znanja mladostnikov in mladih na prehodu; e-učenje mladostnikov; socialno vključevanje otrok priseljencev in romskih otrok.Je področna urednica pri Psiholoških obzorjih, članica Društva psihologov Slovenije(DPS)  in Evropskega združenja za raziskovanje adolescence (EARA).

Povezava do uradne predstavitve

doc. dr. Kaja Hacin Beyazoglu, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

je docentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in sodeluje pri izvedbi programov na 1. in 2. stopnji Psihologija in Kognitivna znanost.  Raziskovalno se ukvarja s preučevanjem razvoja otrok, specifično socialnospoznavnega, metaspoznavnega in govornega razvoja ter dinamičnih interakcij med navedenimi področji. Poleg splošnih zakonitosti razvoja se posveča tudi vplivom, ki jih imajo različni socialni in družbeni dejavniki na razvoj otrok v različnih kontekstih njihovega vsakdanjega življenja. Je soavtorica ocenjevalnih pripomočkov za ocenjevanje govora in zgodnje pismenosti otrok ter članica uredniškega kolegija revije Anthropos.

Povezava do uradne predstavitve

asist. Timotej Glavač, mag. psih. (mladi raziskovalec), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Nekdanji člani

doc. dr. Blanka Čebašek

dr. Martina Horvat

Ksenija Jaušovec

prof. dr. Norbert Jaušovec

doc. dr. Luka Komidar

doc. dr. Žan Lep

dr. Mojca Petrič

prof. dr. Anja Podlesek

doc. dr. Mojca Poredoš

Domači in tuji sodelavci

prof. dr. Chris Bjornsen, Longwood University, ZDA

prof. dr. Ulrike Sirsch, Faculty of Psychology, University of Vienna, Avstrija