Skoči na vsebino

Merski pripomočki

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM)

Avtorji in avtorice originalnega vprašalnika Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA): Candido J. Inglés, Maria S. Torregrosa, Xavier F. Méndez, Maria D. Hidalgo

Avtorice prevoda in priredbe: Marjana Šifrar Kalan, Melita Puklek Levpušček, Maja Zupančič

Opis pripomočka:

VMTV je samoocenjevalna lestvica, ki meri težave mladostnikov v odnosih s prijatelji, vrstniki nasprotnega spola in starši, ter težave pri nastopanju v javnosti in izražanju asertivnega vedenja v medosebnih odnosih. Vprašalnik je sestavljen iz 36 trditev in petih podlestvic: Asertivnost, Odnosi z nasprotnim spolom, Govorjenje v javnosti, Družinski odnosi in Prijateljski odnosi. Možen je tudi izračun skupnega rezultata. Vprašalnik lahko uporabljamo v raziskovalne namene, v diagnostičnih postopkih, pri svetovanju in terapevtskih obravnavah medosebnih težav mladostnikov.

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Ingles, C., Torregrosa, M. S., Mendez, X. F., Hidalgo, M. D., Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2008). Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM). Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Zupančič, M., Ingles, C. J., Bajec, B. in Puklek Levpušček, M. (2011). Reliability and validity evidence of scores on the Slovene version of the Questionnaire about interpersonal difficulties for adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 42, 349-366.

Norme:

Ingles, C., Torregrosa, M. S., Mendez, X. F., Hidalgo, M. D., Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2008). Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM). Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Pripomoček je dostopen: povezava

Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA)

Avtorica: Melita Puklek Levpušček

Opis pripomočka:

LSAA meri mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenosti in tesnobnosti ter zadržanost v socialnih situacijah. Vključuje različne socialne situacije, v katerih lahko mladostnik doživlja socialno anksioznost: druženje s poznanimi in nepoznanimi vrstniki, vzpostavljanje in vzdrževanje stika z nepoznanimi vrstniki ali vrstniki nasprotnega spola, izpostavljanje v razredu, nastopanje in vrstniške zabave. Vprašalnik vsebuje 28 trditev, ki se združujejo v dve podlestvici: Zaskrbljenost in strah pred negativnim socialnim vrednotenjem ter Tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku. Vprašalnik lahko uporabljamo v raziskovalne namene, v diagnostičnih postopkih ter pri svetovanju in terapevtskih obravnavah mladostnikov, ki imajo zaradi socialne anksioznosti nizko samopodobo, doživljajo težave  v medosebnih odnosih in pri javnem nastopanju ter imajo pomanjkljive socialne spretnosti.

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Puklek Levpušček, M. (2008). Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA). Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Norme:

Puklek Levpušček, M. (2008). Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA). Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Pripomoček je dostopen: povezava

Accordion item 1

Lestvica akademske motivacije (AMS-C 28)

Avtorji in avtorice originalnega vprašalnika: Academic Motivation Scale, College Version (AMS-C 28): Robert J. Vallerand, Luc G. Pelletier, Marc R. Blais, Nathalie M. Briére, Caroline Senecal, Evelyne F. Vallieres

Avtorice prevoda: Simona Nagernik, Melita Puklek Levpušček, Victoria Rauch

Opis pripomočka:

AMS-C 28meri različne vrste motivacije, ki se nahajajo na motivacijskem kontinuumu, kot ga opredeljujeta avtorja Deci in Ryan v teoriji samodoločenosti (SDT; Ryan in Deci, 2000).  Vsebuje izhodiščno vprašanje “Zakaj študiram?”, kateremu sledi 28 trditev, ki tvorijo 7 podlestvic: tri podlestvice notranje motivacije (želja po védenju, želja po obvladovanju in želja po doživljanju stimulacije), tri podlestvice zunanje motivacije (zunanje uravnavanje, introjicirano uravnavanje, identificirano uravnavanje) ter amotivacijo. Vprašalnik lahko uporabljamo v namene ugotavljanja različnih vidikov motivacije za študij pri študentih.

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Puklek Levpušček, M. in Podlesek, A. (2017). Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov. Psihološka obzorja, 26, 10-20. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/puklek-levpuscek_podlesek.pdf.

Pripomoček je dostopen: piši avtorici

Accordion item 1

Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM)

Avtorja izvirne oblike: Charles F. Halverson, ml. Valerie L. Havill

Avtorici slovenske priredbe: Zupančič Maja in Kavčič Tina

Opis pripomočka:

VMR-OM meri osebnostne značilnosti, ki jih kot najbolj očitne pri otrocih/mladostnikih zaznavajo njim pomembni odrasli ali oni sami. Skupno 108 postavk meri 15 osebnostnih dimenzij srednje ravni ter 4 nadredne osebnostne dimenzije: Ekstravertnost, Vestnost, Nesprejemljivost in Nevroticizem. Oblika za odrasle ocenjevalce otroka je namenjena  staršem, vzgojiteljem in učiteljem otrok in mladostnikov, starejših od dveh let in pol. Oblika za mladostnike je namenjena samoocenjevanju osebnosti mladostnikov, starih nad 12 let. Vprašalnik ima ustrezne psihometrične značilnosti in je uporaben v vzgojno-izobraževalnih, kliničnih in drugih kontekstih.

V letu 2023 bo izšla kratka različica obeh oblik vprašalnika, ki vključujeta po 53 postavk, in nov priročnik s slovenskimi normami za 4 nadredne osebnostne lastnosti in 15 lastnosti srednje ravni pri otrocih in mladostnikih. Priročnik sta pripravili M. Zupančič in T. Kavčič, postopek krajšanja in normiranja kratke oblike pa je izvedel Sočan.

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti ter norme:

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2009). Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM): priročnik. Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Pripomoček je dostopen: povezava

Accordion item 1

Ocenjevanje socialne kompetentnosti in vedenja otrok (SV-O)

Avtorja izvirne oblike: Peter J. LaFreniere in Jean E. Dumas

Avtorice slovenske priredbe: Zupančič Maja, Alenka Gril in Kavčič Tina

Opis pripomočka:

SV-O je vprašalnik, s katerim ocenjujemo raven splošnega socialnega prilagajanja in posameznih vidikov socialnega prilagajanja otrok v vrtcu in v prvih razredih osnovne šole. Vključuje 80 kratkih postavk, ki jih glede na opaženo vedenje otroka oceni njegova vzgojiteljica pri 6-stopenjski ocenjevalni lestvici pogostosti. Skupni rezultat ocen pri vseh postavkah je pokazatelj otrokovega splošnega socialnega prilagajanja. Postavke pa se združujejo tudi v 8 temeljnih dvopolnih lestvic (s po 10 postavkami), te pa v tri sestavljene lestvice, tj. socialna kompetentnost, vedenje ponotranjenja in vedenje pozunanjenja. Temeljne in sestavljene lestvice služijo diferencialni interpretaciji pomembnih vidikov otrokovega čustvenega izražanja, interakcij z vrstniki in interakcij z odraslimi. SV-O ima slovenske norme, posebej za dečke in deklice (od 2;6 do 6;5 let) in za dečke in deklice (od 6;6 do 7;5 let). Poleg ocene povečanega tveganja za razvoj težav na področju socialne kompetentnosti in težav/povečanega tveganja za razvoj motenj ponotranjenja ter pozunanjenja imajo sestavljene mere značilno napovedno vrednost za zgodnjo učno uspešnost v šoli.

Pripravljamo tudi obliko za mladostnike med 12 in 15 letom starosti.

Pripomoček je dostopen: povezava

Accordion item 1

Test psihološkega osamosvajanja na prehodu v odraslost

Avtorji: Luka Komidar, Maja Zupančič, Gregor Sočan in Melita Puklek Levpušček

Opis pripomočka, publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G., & Puklek Levpušček, M. (2014). Development and construct validation of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA). Journal of Personality Assessment, 96(5), 503–514. https://doi.org/10.1080/00223891.2013.850703

Glej tudiwww.individuation-ITEA.si

Accordion item 1

Test psihološkega osamosvajanja na prehodu v odraslost – kratka oblika

Avtorji

Slovenska in angleška oblika: Luka Komidar, Maja Zupančič, Melita Puklek Levpušček in Christopher A. Bjornsen

Nemška oblika: Luka Komidar, Maja Zupančič in Ulrike Sirsch

Opis pripomočka, publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Komidar, L., Zupančič, M., Puklek Levpušček, M., & Bjornsen, C. (2016). Development of the Short Version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA–S) and its measurement invariance across Slovene and US emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626–639. https://doi.org/10.1080/00223891.2016.1171231

Komidar, L., Zupančič, M. in Sirsch, U. (2021). Validation of the Individuation test for emerging adults-Short (ITEA-S) in Austrian and German emerging adults. Emerging Adulthood, 9(6), 749-756. https://doi.org/10.1177/2167696818818344

Glej tudi: www.individuation-ITEA.si

Pripomoček je dostopen v že navedenih in več drugih jezikih: www.individuation-ITEA.si

Accordion item 1

Državljanska identiteta

Avtorja: Žan Lep in Maja Zupančič

Opis pripomočka, publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Lep, Ž. in Zupančič, M. (2022). Civic identity in emerging adulthood. European Journal of Psychological Assessment. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=pdh&AN=2022-46459-001&lang=sl&site=eds-live&scope=site, DOI: 10.1027/1015-5759/a000696.

Pripomoček je dostopen: piši avtorju

Accordion item 1

Vprašalnika konflikta and obogatitve dela in družine

Avtorji izvirne oblike:

Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of work-family interface: Development and validation of work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68, 131-164. Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 249-276.

Avtorica slovenske priredbe: Sara Tement

Opis pripomočkov:

Vprašalnika konflikta in obogative dela in družine merita stopnjo, do katere dela ovira oziroma spodbuja družinsko življenje ter obratno. Pri obeh gre za večdimenzionalna samoocenjevalna instrumenta, ki sta namenjena populaciji zaposlenih, ki ima določene družinske obveznosti. Oba zajemata 18 trditev. Vprašalnik konflikta med delom in družino meri 3 različne vidike (časovni konflikt, konflikt zaradi utrujenosti, vedenjski konflikt) v obeh smereh vplivanja enega področja na drugega. Vprašalnik obogatitve se prav tako nanaša na 3 dimenzije, 2 se pojavljata obeh smereh vplivanja enega področja na drugega (razvoj, razpoloženje), ena se pojavlja pri vplivu dela na družino (osebni kapital), ena pa pri vplivanju družine na udejstvovanje pri družinskem življenju (učinkovitost).

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Tement, S., Korunka, C., & Pfifer, A. (2010). Toward the assessment of the work-family interface: Validation of the Slovenian versions of work‐family conflict and work-family enrichment scales. Psihološka obzorja, 19(3), 53-74. tement_et_al.pdf (psiholoska-obzorja.si)

Pripomoček je dostopen: piši avtorici

Vprašalnik izgorelosti (OLBI)

Avtorji

Avtorji izvirne oblike:

Demerouti, E., Mosert, K., & Bakker, A. B. (2010). Burnout and work engagement: A thorough investigation of the independency of both constructs. Journal of Occupational Health Psychology, 15, 209-222.

Avtorji slovenske priredbe: Nataša Sedlar, Lilijana Šprah, Gregor Sočan, Sara Tement

Opis pripomočkov:

Oldenburški vprašalnik izgorelosti (iz angl. Oldenburg Burnout Inventory, OLBI) je samoocenjevalni pripomoček za ovrednotenje stopnje izgorelosti pri zaposlenih. Predstavlja alternativo k obstoječim instrumentov izgorelosti, ki imajo bodisi pomanjkljive merske značilnosti bodisi so licenčno zaščiteni. Zajema dve osrednji dimenziji izgorelosti (izčrpanosti, odtujenost od dela), vsaka od dimenzij vključuje 8 postavk. Gre za kratek instrument, ki je enostaven za uporabo in ki se je od izida uveljavil v večjem številu znanstvenoraziskovalnih publikacij.

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Sedlar, N., Šprah, L., Tement, S., & Sočan, G. (2015). Internal structure of an alternative measure of burnout: Study on the Slovenian adaptation of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Burnout Research, 2, 1-7.

Pripomoček je dostopen: piši avtorici

Vprašalnik prenosa dela v zasebno življenje (WHIQ)

Avtorji: Sara Tement, Nejc Plohl, Andrea Noja, Bettina Kubicek

Opis pripomočkov:

Vprašalnik prenosa dela v zasebno življenje meri stopnjo, do katere se zaposleni vključeni v delo v prostem času oziroma v času, ki je namenjen zasebnim aktivnostim. Zajema kognitivno-čustveni (npr. zaskrbljenost zaradi dela v prostem času)  in vedenjski vidik (npr. opravljanje dela v prostem času) ter pozitivne oziroma negativne plati obeh vidikov. Gre za kratek (12 postavk) samoocenjevalni instrument, ki ima ugodne merske značilnosti (zanesljivost, konvergentno in diskriminativno veljavnost, napovedno veljavnost) in pojasnjuje pomembne deleže variabilnosti v nekaterih ključnih čustvenih in vedenjskih odzivih pri delu in nasploh (npr. izgorelost, delovna zavzetost, zadovoljstvo z življenjem, konflikt med delom in družino). Vprašalnik je bil sočasno validiran v treh jezikovnih oblikah (slovenski, angleški in nemški).

Publikacije o merski veljavnosti in zanesljivosti:

Noja, A., Kubicek, B., Plohl., N., & Tement, S. (v tisku). Development and validation of the Work-Home-Integration Questionnaire (WHIQ). Applied Psychology: An International Review.

Pripomoček je dostopen: piši avtorici

Lestvice splošnega govornega razvoja – LJ (LSGR – LJ)

Avtorice: Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Anja Podlesek, Simona Kranjc in Katja Bajc

Opis pripomočka: 

Lestvice so razvojni pripomoček, ki je namenjen individualnemu ocenjevanju govornega razumevanja, izražanja in metajezikovnega zavedanja malčkov in otrok, starih od 2 do 7 let. Preizkus vključuje tudi Listo za analizo otrokove rabe govora, s katero pridobimo informacije o njegovi sporazumevalni zmožnosti. 

Pripomoček je dostopen: povezava

Lista razvoja sporazumevalnih zmožnosti (LRSZ)

Avtorji: Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Simona Kranjc, Katja Grgić, Gregor Sočan in Luka Komidar

Opis pripomočka: 

Lista razvoja sporazumevalnih zmožnosti (LRSZ) ima dve obliki, in sicer LRSZ: Besede in geste (za malčke, stare od 8 do 16 mesecev) in LRSZ: Besede in stavki (za malčke, stare od 16 do 30 mesecev). Listi sta namenjeni ocenjevanju sporazumevalnih in simbolnih gest, razumevanja in rabe besed (obsega besednjaka) ter začetnega usvajanju slovnice jezika. Listi izpolnjujejo starši dojenčkov in malčkov, lahko pa tudi vzgojiteljice, ki malčka dobro poznajo.  

Pripomoček je dostopen: povezava

Preizkus pripovedovanja zgodbe(PPZ)

Avtorji: Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja, Simona Kranjc, Gregor Sočan in Luka Komidar

Opis pripomočka:

Namenjen je ocenjevanju otrokove zmožnosti pripovedovanja zgodbe. Preizkus ima dve obliki, in sicer PPZ: Rokavička (za otroke, stare od 3 do 6 let) in PPZ: Žabji kralj (za otroke, stare od 6 do 9 let). Otroci pripovedujejo zgodbe ob standardnih slikovnih predlogah. Po izdelanih merilih lahko ocenimo vsebino in strukturo (besednjak in slovnično strukturo) zgodbe. Preizkus se uporablja individualno in omogoča spletno vrednotenje. 

Pripomoček je dostopen: povezava

Kratka oblika vprašalnika o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM-K)

Center zapsihodiagnostična sredstva je 2023 izdal delo Maje Zupančič in Tine Kavčič Medosebne razlike pri otrocih in mladostnikih in kratka oblika vprašalnika VMR-OM. VMR-OM-K. Priročnik. Na 165 straneh vključuje teoretsko podlago za razvoj vprašalnika, predhodne študije, postopek krajšanja, ki ga je izvedel Gregor Sočan (pripravil je tudi norme), vse podatke o normalizaciji, izvedbi, vrednotenju, interpretaciji (tudi na 9 primerih), merskih značilnostih, uporabnosti in norme glede na ocenjevalce (npr. mama, oče, vzgojiteljice, učiteljice in samoocena mladostnikov). Celostno so opisani posamezni primeri interpretacije rezultatov in njihova uporabnost.

Vprašalnik VMR-OM-K ima 53 kratkih postavk in sodi v kategorijo B. Možna je izvedba v papirni in e-obliki. Namenjen je oceni štirih nadrednih osebnostnih lastnosti (E, N, S in V) in 15 lastnosti srednje ravni (sestavin nadrednih lastnosti). Priročnik in tesno gradivo so dostopni na CPD le mag. psih. proti plačilu.

Zupančič, M. in Kavčič, T. (2023) Medosebne razlike pri otrocih in mladostnikih in kratka oblika vprašalnika VMR-OM: VMR-OM-K: priročnik. Center za psihodiagnostična sredstva. [COBISS.SI-ID 142983683]

Kratka lestvica partnerske ljubezni (TLS-15)

Oblikovali smo kratko obliko Lestvice triangularne ljubezni s 15 postavkami (TLS-15) in 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, in sicer v 37 jezikih, da bi omogočili veljavno, zanesljivo in medkulturno primerljivo ocenjevanje treh sestavin partnerske ljubezni po Sternbergovem modelu triangularne ljubezni (strast, intimnost in odločenost). V 1. študiji smo ponovno analizirali podatke, ki jih je posredovalo 7332 udeležencev, s katerimi je bila medkulturno validirana dolga oblika lestvice (TLS-45). V 2. študiji s 307 udeleženci smo preverili trifaktorsko strukturo in zanesljivost TLS-15, v 3. študiji s 413 udeleženci njeno konvergentno veljavnost in stabilnost rezultatov s ponovljeno meritvijo, v 4. študiji pa smo lestvico validirali pri skupnem vzorcu 60311 odraslih z vseh kontinentov (uporabili smo oblike v 37 jezikih). Z rezultati smo podprli veljavnost, zanesljivost in mersko invariantnost med skupinami iz vseh obravnavanih družbeno-kulturnih okolij. TLS-15 tako lahko utemeljeno uporabljamo kot mero treh sestavin ljubezni ali kot mero posameznih sestavin.

Kowal, M., …., Kavčič, T., …., Zupančič, M., et al. (2023). Validation of the Short Version (TLS-15) of the Triangular Love Scale (TLS-45) across 37 languages. Archives of Sexual Behavior. 26 Oct. 2023, 19 str. https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02702-7, DOI: 10.1007/s10508-023-02702-7. [COBISS.SI-ID 170782467]

Večdimenzionalna lestvica finančnega blagostanja za mlade na prehodu v odraslost

S pridobljenimi podatki mednarodnega vzorca 4475 mladih na prehodu v odraslost so avtorji analizirali in predstavili podatke o veljavnosti izvirne lestvice finančnega blagostanja (Sorgente in Lanz, 2019). Lestvica je bila oblikovana na podlagi petdimenzionalnega modela, konceptualiziranega specifično za mlade v procesu finančnega osamosvajanja v Evropi. Pri mladih v Avstriji, na Finskem, v Italiji, Kanadi, na Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji in Turčiji se je pokazala ustrezna dimenzionalna struktura petih lestvic, njihova notranja zanesljivost, konvergentna in kriterijska veljavnost ter merska invariantnost med skupinami mladih iz navedenih držav ter občutljivost na medkulturne razlike. Struktura lestvice pri vzorcu mladih v Indiji pa ni bila ustrezna in zahteva večje prilagoditve glede na družbeno-kulturni kontekst. Pet konceptualnih in empirično podprtih dimenzij v merskem pripomočku s 25 postavkami in 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico vključuje naslednje dimenzije: meta-spoznavno (splošna samoocena zadovoljstva in občutij do finančnega položaja), vedenjsko (samozaznana sposobnost upravljanja s finančnimi viri), materialistično (samozaznana zadostnost finančnih virov), odnosno (samoocena finančnega položaja v primerjavi z vrstniki) in časovno (samozaznana pričakovanja o osebni finančni prihodnosti).

Sorgente, A., Atay, B., Aubrey, M., Bhatia, S., Crespo, C., Fonseca, G., Güneri, O. Y., Lep, Ž., Lessard, D., Negru Subtirica, O., Portugal, A., Ranta, M., Relvas, A. P., Singh, N., Sirsch, U., Zupančič, M. in Lanz, M.  (2024). One (financial well-being) model fits all? Testing the Multidimensional Subjective Financial Well-Being Scale across nine countries. Journal of Happiness Studies, 25(13). https://doi.org/10.1007/s10902-024-00708-z

https://doi.org/10.1007/s10902-024-00708-z